2-2002: Civic and Economic Education in Europe

Editor: Reinhold Hedtke

Contributors: François Audigier, Nicole Tutiaux-Guillon, Birgit Weber, Christa Händle, Gitsa Kontogiannopoulou-Polydorides, Maria Ntelikou, Georgia Papadopoulou, Bessy Tsakmaki, Despina Bousiou, Stavros Tsopoglou, Klaus Koopmann

Published: 2003-02-01